حذفیات کتاب ریاضی 3 فنی

1- تابع پله ای از فصل سوم بخش اول حذف شود.

2- مثالها و تمرینهای فصل اول بخش دوم (حد) مربوط به توابع پله ای حذف شود.
3- فصلهای سوم و چهارم از بخش سوم (کاربردهای مشتق) حذف شود.
4- مباحثی از پیوستگی و ناپیوستگی که به توابع پله ای مربوط می شوند، حذف شود.
/ 0 نظر / 11 بازدید