بارم بندی ریاضیات 2 برای نوبت اول

فصل اول:   5  نمره

     (مفهوم دنباله - دنباله ی حسابی - دنباله ی هندسی- نزدیک شدن جملات یک دنباله به یک عدد)  2  نمره
     (دنباله ی تقریبات اعشاری)  1 نمره
     (ریشه گیری اعداد حقیقی - توان رسانی با توان اعدا گویا - توان رسانی با توان اعداد حقیقی)  2  نمره
فصل دوم:   6  نمره
     (مفهوم رابطه و تابع - مفهوم تابع - دامنه و برد توابع - توابع خطی - نام گذاری توابع)  3  نمره
     (وارون یک رابطه - توابع یک به یک - بازه (فاصله) - مقدار تابع در یک نقطه- نمایش جبری تابع)  3  نمره
فصل سوم:   7  نمره
     (توابع خاص و حل نامعادله - تابع ثابت - تابع قدر مطلق - رسم نمودار برخی از توابع درجه ی دوم به کمک انتقال تابع  f(x)  = x2   - توابع گویا - توابع رادیکالی)  3  نمره
     (نامعادله و تعیین علامت - تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم)  4  نمره
فصل چهارم:   2  نمره
     (سلولهای بنیادی - رشد و زوال نمایی - رشد نمایی - زوال نمایی)  2 نمره
/ 0 نظر / 16 بازدید