بارم بندی ریاضی 3 فنی

شماره بخش و فصل

نام فصل

بارم

بخش اول فصل اول

محور اعداد

1

بخش اول فصل دوم

بازه

1/5

بخش اول فصل سوم

تابع

1

بخش اول فصل چهارم

دامنه تابعهای حقیقی

2

بخش اول فصل پنجم

عملیات روی تابعها

1

بخش اول فصل ششم

ترکیب دو تابع

1

بخش دوم فصل اول

حد

4

بخش دوم فصل دوم

پیوستگی

2

بخش دوم فصل سوم

تعمیم حد

1/5

بخش سوم فصل اول

مشتق

2/5

بخش سوم فصل دوم

کاربرد های مشتق 1

2/5

/ 0 نظر / 49 بازدید