چگونه اعداد بزرگ رابخوانیم؟

آیا عدد زیر را می توانید بخوانید؟
135768900356789336245234765890126783000

مطمئنا خواندن عدد بزرگی مثل عدد فوق خیلی سخت و دشوار است. در این پست روش خواندن اعداد بزرگ را توضیح می دهم. برای این منظور باید نامگذاری های زیر را یاد بگیرید:
هزار  (thousand ) = 103
میلیون (  million) = 106
میلیارد  ( milliard) = 109
بیلیون  (  billion) = 1012
تریلیون (  trillion) = 1015
کوادریلیون (quadrillion) = 1018
کوئینتیلیون (quintillion) = 1021
سیکستیلیون (sixtillion) = 1024
سپتیلیون (septillion) = 1027
اکتیلیون (octillion) = 1030
نونیلیون (nonillion) = 1033
دسیلیون (decillion) = 1036

حال برای خواندن عدد فوق ابتدا از سمت راست سه رقم سه رقم جدا می کنیم و به صورت زیر می نویسیم:
135,768,900,356,789,336,245,234,765,890,126,783,000
=135x1036 +768x1033+900x1030+356x1027+789x1024+336x1021
+245x1018+234x1015+765x1012+890x109+126x106+783x103
سپس می خوانیم :
135 دسیلیون و 768 نونیلیون و 900 اکتیلیون و 356  سپتیلیون و 789 سیکستیلیون و 336 کوئینتیلیون و 245 کوادریلیون و 234 تریلیون و 765 بیلیون و 890 میلیارد و 126 میلیون و  783 هزار

چون بینهایت عدد وجود دارد بنابراین عملا نمی توان آنها را نامگذاری نمود و فقط تعداد محدودی را می توانیم بخوانیم
محض احتیاط روش خواندن اعداد 39 رقم تا 99 رقم رو هم می نویسم بعید نیست که با آن مواجه بشویم:
 
 
دسیلیون ( decillion) = 1036
آن دسیلیون ( Undecillion) = 1039
دو دسیلیون ( Dodecillion) = 1042 

تری دسیلیون ( Tredecillion) = 1045 

کواتر دسیلیون ( Quattordecillion) = 1048 

کوئین دسیلیون ( Quindecillion) = 1051 

سیکس دسیلیون ( Sixdecillion) = 1054 

سپتن دسیلیون ( Septendecillion) = 1057 

اکتو دسیلیون ( Octodecillion) = 1060 

نووم دسیلیون ( Novemdecillion) = 1063 

ویجینتیلیون ( Vigintillion) = 1069 

آن ویجینتیلیون ( Unviigintillion) = 1072 

دو ویجینتیلیون ( Doviigintillion) = 1075 

تری ویجینتیلیون ( Treviigintillion) = 1078 

کواتر ویجینتیلیون ( Quattorviigintillion) = 1081 

کوئین ویجینتیلیون ( Quinviigintillion) = 1084 

سیکس ویجینتیلیون ( Sixviigintillion) = 1087 

سپتن ویجینتیلیون ( Septenviigintillion) = 1090 

اکتو ویجینتیلیون ( Octoviigintillion) = 1093 

نووم ویجینتیلیون ( Novemviigintillion) = 1096 

اکنون می توانید یک عدد 99 رقمی را بخوانید و از خواندن خودتان لذت ببرید
 
/ 0 نظر / 19 بازدید